Mesa Montosa                                                                                   36" x 12"